andrychow.pl


Przetarg nieograniczony nr 1/ZP/ZGM/08

Artykuły / Przetargi ZGM
Data: Piątek , 18 Stycznia 2008 - 16:22


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/ZP/ZGM/08 na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków - I etap, polegającym na wykonaniu ocieplenia ściany przeciwległej do wejść do klatek schodowych płytami styropianowymi wraz z wykonaniem elewacji tej ściany, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ul. Metalowców 3, Metalowców 4, Włókniarzy 4, Włókniarzy 5, Włókniarzy 7 w Andrychowie. Pełny tekst przetargu oraz dokumenty niezbędne dla niniejszego przetargu dostępne są po kliknięciu w link - czytaj więcej ....


Uwaga - dokumenty wymagane dla niniejszego przetargu nieograniczonego dostępne są tutaj :

Wyjaśnienie i uwagi do przedmiaru robót Plik : 3 kB
Siwz Plik : 80 kB
Włókniarzy 4 Plik : 22 MB
Włókniarzy 5 Plik : 22 MB
Włókniarzy 7 Plik : 25 MB
Metalowców 3 Plik : 22 MB
Metalowców 4 Plik : 22 MB

Pełny tekst ogłoszenia przetargu :

1/ZP/ZGM/08

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
34-120 Andrychów ulica Metalowców 6
tel: (033) 875-31-68
fax: (033) 875-23-91
e-mail: zgm.andrychow@onet.eu

2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 5 150 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków – I etap, polegających na:

3.1 Wykonaniu ocieplenia ściany przeciwległej do wejść do klatek schodowych płytami styropianowymi wraz z wykonaniem elewacji tej ściany, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ul. Metalowców 3, Metalowców 4, Włókniarzy 4, Włókniarzy 5, Włókniarzy 7 w Andrychowie.

3.2 Wykonaniu w wyżej wymienionych budynkach robót budowlanych
przewidzianych do realizacji w I-szym etapie termomodernizacji zgodnie
z projektami remontu.

3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w:
3.3.1 Projektach budowlanych budynków.
3.3.2 Projektach remontowych budynków.
3.3.3 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3.3.4 Przedmiarach robót.

CPV: 45.00.00.00-7
45.45.30.00-7

4. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2008 r.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Informacje na temat wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena (koszt): 100%

9. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie www.andrychow.pl lub w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Andrychowie ul. Metalowców 6, pok. nr 3, lub po uprzednim zamówieniu – za zaliczeniem pocztowym.

10. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Tadeusz Szlagor, Paweł Smaza tel: 875-31-68 ; 875-23-91, w godz. 8:00 - 13:00.

11. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój nr 5.
Termin składania ofert upływa w dniu 07.03.2008 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2008 r, o godz. 11:30.

12. Termin związania ofertą:
30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert

13. Opis warunków udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

14. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

18.01.2008 r. 

Dyrektor ZGM
mgr Maria Dybał
Ten artykuł jest od andrychow.pl
http://www.nowiny.andrychow.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://www.nowiny.andrychow.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3686

Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 393