andrychow.pl


Przetarg nieograniczony Nr 6/ZP/ZGM/07

Artykuły / Przetargi ZGM
Data: Wtorek , 20 Listopada 2007 - 15:58


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony Nr 6/ZP/ZGM/07 na wywóz stałych odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Andrychowie. Szczegóły w czytaj więcej ...

Uwaga : Tutaj znajdują się niezbędne dokumenty wymagane dla niniejszego przetargu nieograniczonego.


6/ZP/ZGM/07

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
34-120 Andrychów ulica Metalowców 6
tel: (033) 875-31-68
fax: (033) 875-23-91
e-mail: zgm.andrychow@onet.eu


2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wywóz stałych odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Andrychowie. CPV: 90.00.00.00-7

4. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 01.01.2008 do dnia 31.12.2008r

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Informacje na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - cena (koszt): 100%

9. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie www.andrychow.pl lub w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Andrychowie ul. Metalowców 6, pok. nr 5, lub po uprzednim zamówieniu - za zaliczeniem pocztowym.

10. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Tadeusz Szlagor tel: 875-31-68 ; 875-23-91, w godz. 8:00 - 13:00.

11. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój nr 5.
Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2007r o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2007r o godz. 10:30.

12. Termin związania ofertą:
30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert

13. Opis warunków udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

14. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Andrychów 20.11.2007 r

Dyrektor
mgr Maria DybałTen artykuł jest od andrychow.pl
http://www.nowiny.andrychow.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://www.nowiny.andrychow.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3625

Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 393