andrychow.pl


Przetarg nieograniczony ZP/05/KB/07

Artykuły / Przetargi ZGM
Data: Piątek , 29 Czerwca 2007 - 10:22


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Andrychowie ogłasza przetarg nieograniczony ZP/05/KB/07 na wykonanie i montaż aluminiowych drzwi wejściowych do klatek schodowych w wyszczególnionych budynkach na ulicy Olszyny, Starowiejskiej, Metalowców i Włókniarzy. Szczegóły w czytaj więcej ...


Uwaga : Tutaj znajdują się niezbędne dokumenty wymagane dla niniejszego przetargu nieograniczonego.


ZP/05/KB/07
27.06.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 34-120 Andrychów ul. Metalowców 6.

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OPIS

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostawa i montaż 41 szt. drzwi wejściowych do klatek schodowych wykonanych z aluminium oraz demontaż drzwi starych w 15 budynkach mieszkalnych w Andrychowie, administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Andrychowie:

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: Usługa.

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż aluminiowych drzwi wejściowych do klatek schodowych o wymiarach:

- szerokość 1 040 mm, wysokość 2 120 mm - 9 szt. w budynkach ul. Olszyny 23, Olszyny 25, Olszyny 27;

- szerokość 1 600 mm, wysokość 2 060 mm - 12 szt. w budynkach ul. Starowiejska 5, Starowiejska 7, Starowiejska 9, Starowiejska 11, Starowiejska 13, 27-Stycznia 12;

- szerokość 1 450 mm, wysokość 2 140 mm - 2 szt. w budynku ul. Krakowska 72;

- szerokość 2 400 mm , wysokość 2 100 mm - 2 szt. w budynku ul. Metalowców 3;

- szerokość 1 900 mm, wysokość 2 150 mm - 4 szt. w budynku ul. Metalowców 4;

- szerokość 1 400 mm, wysokość 2 050 mm - 4 szt. w budynku ul. Włókniarzy 4;

- szerokość 2 400 mm, wysokość 2 150 mm - 8 szt. w budynkach ul. Włókniarzy 5, Włókniarzy 7

II. 1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.12.22.00-5 45.42.11.14-6

II. 1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Data zakończenia 16.11.2007r

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).

III. 2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału;

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat;

- Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV. 2.1) Kryteria oceny ofert: Najniższa cena.

IV. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.andrychow.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 34-120 Andrychów ul. Metalowców 6. e-mail: zgm.andrychow@neostrada.pl

IV. 3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.

IV. 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.

IV. 3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2007 godz. 11:00, pokój nr 5.

IV. 3.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


Ten artykuł jest od andrychow.pl
http://www.nowiny.andrychow.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://www.nowiny.andrychow.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3496

Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 393