Wtorek , 22 Maja 2018 - 04:18 
Szukaj  
Reklama
Katalog Firm
 · Losowa Firma :
Widpol S.C. Toczenie CNC, frezowanie CNC, wiercenie, gwintowanie · Zobacz więcej informacji o tej firmie w Katalogu Firm
Katalog Firm
Ostatnio do Katalogu Firm dołączyły Firmy :

Widpol S.C. Toczenie CNC, frezowanie CNC, wiercenie, gwintowanie·Zobacz opis tej Firmy
Dom Weselny Zielona Skarpa - Powiat Wadowicki, Andrychów, Sułkowice·Zobacz opis tej Firmy
FOLMAR - Marek Chrapkiewicz - Producent Opakowań Foliowych·Zobacz opis tej Firmy
DRUKPOL - Centrum Obsługi Biurowej·Zobacz opis tej Firmy
Szkółka Krzewów Ozdobnych - Justyna i Jan Piekiełko·Zobacz opis tej Firmy
Zobaczcie

Stowarzyszenie
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w Andrychowie

Krótkofalarski
Klub Łączności
Delta SP9KUP

Licznik
Dzisiaj:168
Miesiąc:21350
Ten rok:130920
Ogólnie:5274816

Od dnia 01.05.2002
Przetarg nieograniczony ZP/05/KB/07
Wysłany przez: aonline

Przetargi ZGM Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Andrychowie ogłasza przetarg nieograniczony ZP/05/KB/07 na wykonanie i montaż aluminiowych drzwi wejściowych do klatek schodowych w wyszczególnionych budynkach na ulicy Olszyny, Starowiejskiej, Metalowców i Włókniarzy. Szczegóły w czytaj więcej ...


Uwaga : Tutaj znajdują się niezbędne dokumenty wymagane dla niniejszego przetargu nieograniczonego.


ZP/05/KB/07
27.06.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 34-120 Andrychów ul. Metalowców 6.

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OPIS

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostawa i montaż 41 szt. drzwi wejściowych do klatek schodowych wykonanych z aluminium oraz demontaż drzwi starych w 15 budynkach mieszkalnych w Andrychowie, administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Andrychowie:

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: Usługa.

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż aluminiowych drzwi wejściowych do klatek schodowych o wymiarach:

- szerokość 1 040 mm, wysokość 2 120 mm - 9 szt. w budynkach ul. Olszyny 23, Olszyny 25, Olszyny 27;

- szerokość 1 600 mm, wysokość 2 060 mm - 12 szt. w budynkach ul. Starowiejska 5, Starowiejska 7, Starowiejska 9, Starowiejska 11, Starowiejska 13, 27-Stycznia 12;

- szerokość 1 450 mm, wysokość 2 140 mm - 2 szt. w budynku ul. Krakowska 72;

- szerokość 2 400 mm , wysokość 2 100 mm - 2 szt. w budynku ul. Metalowców 3;

- szerokość 1 900 mm, wysokość 2 150 mm - 4 szt. w budynku ul. Metalowców 4;

- szerokość 1 400 mm, wysokość 2 050 mm - 4 szt. w budynku ul. Włókniarzy 4;

- szerokość 2 400 mm, wysokość 2 150 mm - 8 szt. w budynkach ul. Włókniarzy 5, Włókniarzy 7

II. 1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.12.22.00-5 45.42.11.14-6

II. 1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Data zakończenia 16.11.2007r

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).

III. 2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału;

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat;

- Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV. 2.1) Kryteria oceny ofert: Najniższa cena.

IV. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.andrychow.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 34-120 Andrychów ul. Metalowców 6. e-mail: zgm.andrychow@neostrada.pl

IV. 3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.

IV. 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.

IV. 3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2007 godz. 11:00, pokój nr 5.

IV. 3.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.PostNuke Powered Site, GNU/GPL Licence, Administracja : wins@andrychow.pl , Telefon 502 740628
Wszystkie loga, znaki handlowe, treść, fotografie oraz skrypty i moduły na tej stronie należą do ich właścicieli.
Regulamin świadczenia usług :: Polityka prywatności :: Redakcja Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiadamy
Polityka strony dotycząca cookies
Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityką strony dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.